Ghidul împrumuturilor cu garanţii ipotecare

red blocks on brown wooden table

Este în interesul împrumutatorului şi împrumutatului (denumiţi în continuare “părţile contractante”) să acţioneze în mod rezonabil şi cu onestitate pentru a găsi o soluţie pentru achitarea sumelor de plată restante fără a recurge la iniţierea unor proceduri judiciare. Procedurile de restructurare ajută la identificarea soluţiilor pentru un împrumutat aflat în dificultate în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor de rambursare a unui împrumut cu garanţieipotecară pentru evitarea, pe cât posibil, a declanşării procedurii de executare silită.

Principiile următoare se vor aplica doar în cazul împrumutaţilor aflaţi într-o dificultate financiară de natură să afecteze sau să ducă la imposibilitatea executării obligaţiilor prevăzute în contractul de împrumut cu garanţie ipotecară. Se recomandă ca împrumutatorii să evalueze cu atenţie sporită necesitatea cooperării cu împrumutaţii care se confruntă cu dificultăţi financiare şi să aplice, în procesul de restructurare a împrumuturilor acordate, principiile definite în aceste recomandări.

Principiul 1

Este în interesul împrumutatului să contacteze împrumutatorul în cel mai scurt timp posibil de la intervenirea situaţiei de dificultate financiară, pentru a angaja discuţii privind problemele pe care le întâmpină în achitarea ratelor şi găsirea unei soluţii de rezolvare în interesul comun al părţilor.

Cu toate că împrumutatorii transmit, de regulă, împrumutaţilor notificări în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată, se recomandă ca împrumutaţii să se adreseze împrumutatorilor înainte de intervenirea unei asemenea situaţii. Împrumutatorii pot fi mai deschişi să discute o soluţie care să fie de asemenea favorabilă împrumutaţilor de vreme ce aceştia arată responsabilitate şi angajament în rambursarea împrumutului în ciuda situaţiei de dificultate financiară cu care se confruntă. Discuţiile angajate din timp oferă împrumutatului şi împrumutătorului ocazia de a ajunge la o soluţie rapidă în scopul de a evita executarea silită.

Executarea obligaţiilor împrumutatului în cadrul unui contract de împrumut presupune plata unor rate periodice în vederea restituirii sumei totale împrumutate. În cazul în care, pe parcursul executării obligaţiilor contractuale, împrumutatul întâmpină dificultăţi în achitarea ratelor, se recomandă ca împrumutatul să contacteze de îndată împrumutătorul pentru a-i aduce la cunoştinţă dificultăţile financiare cu care se confruntă, în vederea identificării de comun acord a unor soluţii rezonabile.

Împrumutatul şi împrumutătorul vor discuta direct sau prin reprezentanţii autorizaţi cauzele întârzierilor la plată, situaţia financiară a împrumutatului, precum şi orice propuneri de achitare a sumelor restante (de exemplu, părţile vor lua în considerare natura temporară sau pe termen lung a cauzelor neachitării la timp a ratelor, precum şi capacitatea împrumutatului de a achita sumele restante într-un orizont de timp rezonabil).

Principiul 2

Împrumutătorul va explica în mod clar împrumutatului situaţia integrală a obligaţiilor ce îi revin în baza contractului de împrumut cu garanţie ipotecară.

Odată ce discuţiile cu privire la plăţile întârziate au demarat, se recomandă ca împrumutatorul să furnizeze împrumutatului informaţii detaliate în scris privind plăţile aferente contractului de împrumut cu garanţie ipotecară, cuprinzând cel puţin următoarele informaţii:

a) Valoarea totală a sumelor restante, numărul de zile de întârziere pentru cea mai veche sumă datorată şi neachitată;
b) Suma rămasă de plată din împrumutul cu garanţie ipotecară, perioada de timp rămasă până la achitarea integrală a acestuia;
c) Dacă se vor adăuga dobânzi sau penalităţi pentru întârzierea la plată.

Principiul 3

Restructurările împrumuturilor cu garanţii ipotecare reprezintă o concesie iar nu un drept.

Împrumutătorul decide dacă va restructura sau nu un împrumut cu garanţie ipotecară, în condiţiile în care apreciază că împrumutatul se află în situaţia de dificultate financiară. Acesta nu este un drept al împrumutatului, ci reprezintă un acord de voinţă din partea ambelor părţi.

Împrumutătorul va decide încheierea unui acord extrajudiciar de restructurare a împrumutului cu luarea în considerare a circumstanţelor în care se găseşte împrumutatul aflat în dificultate financiară şi a posibilităţilor de soluţionare a acestor dificultăţi în vederea stabilirii unui grafic de rambursare sustenabil şi pe care să şi-l poată asuma atât împrumutatul cât şi împrumutătorul.

Principiul 4

Buna credinţă

Orice negocieri între împrumutător şi împrumutat se vor desfaşura cu bună credinţă, în scopul identificării unei soluţii constructive.

Principiul 5

Comunicare clară

Se recomandă ca părţile să comunice şi să se informeze reciproc cu privire la orice aspecte relevante. Fiecare parte va urmări să realizeze o comunicare clară, echitabilă şi care să nu inducă în eroare pe cealaltă parte.

La cererea împrumutătorului, împrumutatul va prezenta documentele necesare în susţinerea solicitărilor sale.

Acordurile cu privire la modificările aduse graficului de rambursare sau altor termeni şi condiţii în legatură cu modalitatea de rambursare a împrumutului vor fi menţionate în mod expres în documentele puse la dispoziţia împrumutatului sau în actele adiţionale încheiate de părţi.

În măsura în care este posibil, împrumutătorul va păstra toate documentele în cauză.

Principiul 6

Împrumutatul va furniza împrumutătorului toate informaţiile necesare, inclusiv informaţii şi/sau documente justificative legate de venituri sau orice alte active financiare în timp util cu exactitate, pentru a permite acestuia evaluarea corectă a situaţiei sale financiare.

Împrumutatul trebuie să furnizeze împrumutătorului, într-un termen stabilit de comun acord, toate informaţiile necesare evaluării de către împrumutător a posibilităţilor reale de rambursare a împrumutului. Aceste informaţii includ veniturile sale periodice şi alte surse financiare, conturi de economii, investiţii şi altele, condiţiile actuale de angajare profesională, surse de venituri ale gospodăriei, perspective de angajare etc., pentru a permite o evaluare corespunzătoare a situaţiei sale financiare. Împrumutatul va informa împrumutătorul cu privire la orice alte împrumuturi contractate sau orice alte obligaţii de plată.

Principiul 7

Părţile vor lua în considerare şi vor discuta, înainte de luarea oricăror măsuri de executare silită a ipotecii şi a altor garanţii, orice soluţii posibile de restructurare a împrumutului.

1. Înainte de a iniţia măsurile de executare silită a garanţiei ipotecare, părţile contractante vor lua în considerare şi vor pune în discuţie orice soluţie posibilă de restructurare a împrumutului.

2. Se recomandă ca Împrumutatorul să nu demareze proceduri de executare silită atâta timp cât părţile sunt angajate în discuţii având ca scop identificarea unor soluţii de restructurare a împrumutului, cu excepţia cazului în care împotriva Împrumutatului este deja iniţiată de un alt Împrumutător această procedură.

3. Părţile contractante vor discuta cu precădere posibilitatea de modificare a termenilor şi condiţiilor împrumutului cu garanţie ipotecară. Planul final de restructurare va fi stabilit în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte şi pornind de la normele interne ale împrumutătorului. De asemenea, fără a se limita la acestea, împrumutătorul poate face referire la următoarele soluţii:

a) Împrumutătorul convine cu împrumutatul modificarea scadenţei şi/sau a sumei de plată a uneia/mai multor rate de împrumut în sold fără a se depăşi durata iniţială de acordare a împrumutului.

Împrumutatului i se permite, pentru o anumită perioadă de timp, să facă plăţi lunare într-un cuantum mai mic, urmând ca în perioada următoare împrumutatul să efectueze plăţi într-un cuantum sporit.

Această opţiune de restructurare poate fi utilizată în cazul împrumutaţilor care se confruntă cu o reducere temporară a veniturilor, însă, pe termen lung, există perspective de creştere a veniturilor, astfel încât să îşi poată executa în continuare obligaţiile rezultate din contractul de împrumut.

b) Împrumutătorul convine cu împrumutatul cu privire la capitalizarea dobânzii sau a restanţelor. Această opţiune implică de regulă o prelungire a scadenţei iniţiale a împrumutului.

Aceste modificări pot fi utilizate în cazul împrumutaţilor care întâmpină o situaţie de reducere a veniturilor pe termen lung, dar care îşi pot îndeplini obligaţiile aferente contactului de împrumut dacă ar trebui să achite rate cu un nivel mai scăzut.

O altă modificare a condiţiilor contractuale o poate constitui modificarea tipului ratei dobânzii sau a cuantumului ratei dobânzii în sensul reducerii ratei lunare, pe o perioadă limitată de timp sau pe întreaga perioadă de creditare.

c) Împrumutătorul convine cu împrumutatul cu privire la refinanţarea împrumutului care înregistrează sume neachitate la scadenţă printr-un alt împrumut.

Contractul iniţial de împrumut va fi rambursat în baza unui nou contract de împrumut. Această opţiune permite împrumutatului, de exemplu, să înlocuiască un împrumut exprimat în euro cu un împrumut exprimat în lei sau pe o perioadă extinsă dacă politica de creditare a împrumutatorului o permite.

Principiul 8

Este recomandat ca împrumutătorul să răspundă cu promptitudine la orice modalitate de soluţionare formulată de către împrumutat.

Împrumutătorul ar trebui să răspundă oricăror propuneri formulate în scris de către împrumutat cu privire la efectuarea plăţilor.

Principiul 9

Acordarea unei perioade de reflecţie cu privire la orice propuneri noi

1. Împrumutătorul ar trebui să acorde împrumutatului o perioadă suficientă de timp, determinată de către împrumutător în funcţie de situaţia contului respectiv, pentru a reflecta cu privire la orice propuneri de restructurare a împrumutului.

2. O propunere de restructurare a împrumutului trebuie să fie elaborată în mod clar şi fără ambiguităţi, astfel încât împrumutatul să poată înţelege pe deplin efectele care decurg din aceasta.

Principiul 10

Restructurare realizabilă şi rezonabilă

Propunerea de restructurare trebuie să aibă la bază un grafic de rambursare realizabil şi rezonabil, conform metodei de restructurare agreată cu împrumutatul şi prevăzută în normele interne ale împrumutătorului.

Principiul 11

Împrumutătorul nu va iniţia sau continua proceduri judiciare atâta timp cât împrumutatul respectă condiţiile convenite pentru restructurarea împrumutului.

În cazul în care împrumutatul şi împrumutătorul au convenit asupra unei soluţii de restructurare a împrumutului, iar împrumutatul respectă în întregime termenii şi condiţiile acestui acord, împrumutătorul nu va iniţia sau continua acţiuni judiciare în vederea executării silite a garanţiei ipotecare, cu excepţia cazului în care împotriva Împrumutatului este deja iniţiată de un alt creditor această procedură.

Principiul 12

Confidenţialitatea

Împrumutătorul va asigura confidenţialitatea informaţiilor primite de la împrumutat şi nu va dezvălui nici unui terţ informaţii şi detalii cu privire la situaţia împrumutatului respectiv, în lipsa unui acord scris din partea acestuia, cu excepţia cazurilor în care solicitarea este înaintată în conformitate şi în temeiul prevederilor legale în vigoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *